เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถวิเคราะห์  หน้าที่ของ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในประโยคต่างๆและใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์มีนิสัยรักการอ่าน และการเขียน  

Week

Input

Process

Output

Outcome

- ๑๑
 ..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ตอน ตามเงาจันทร์
- คำที่มีความหมายใกล้เคียง


Key  Question
- นักเรียนถอดความหมายจากเรื่องตามเงาจันทร์แล้วเข้าใจว่าอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share :  การนำเสนอเรื่องที่ศึกษาในรูปการ์ตูนช่อง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ตามเงาจันทร์
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- คาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ 
 ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ตามเงาจันทร์โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปของการ์ตูนช่อง
ชง
 ครูให้นักเรียนหาคำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันจากไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ตามเงาจันทร์
เช่น  คำว่า พูด - เอ่ย   ฉีด ขาด
เชื่อม
- ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรื่องคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแล้วบันทึกลงในสมุดงาน
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ครูให้นักเรียนเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการของตนเองอย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ A4 โดยใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียง
ใช้
ให้นักเรียนแต่ละคนนำเรื่องที่ตัวเองเขียนขึ้นมาทำเป็นนิทานเล่มเล็ก
เชื่อม
 นักเรียนนำเสนอผลงานนิทานเล่มเล็ก

- การแสดงความคิดเห็นและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การ์ตูนช่อง
- นิทานเล่มเล็ก
ความรู้ :
สามารถ วิเคราะห์  หน้าที่ของ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในประโยคต่างๆและใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลศึกษาเรื่องคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้อ่านและแปลความจากบทกวี ไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ตามเงาจันทร์ บางคนก็สามารถตีความจากเรื่องที่อ่านได้ บางคนก็ยังไม่เข้าใจ แต่พี่ๆ จะช่วยกันคิดและอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดี สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

    ตอบลบ