เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week 7เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน  มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome
๒๓ ๒๗
มิ..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- คำที่มักเขียนผิด

Key  Question
-  ฝึกฝืน เพื่อฝึกฝนเป็นอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
- การแสดงความคิกเห็นเกี่ยวกับคำที่มักเขียนผิด
Show and Share :  การนำเสนองานเขียนจากคำที่มักเขียนผิด

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บัตรคำ
- ใบงาน

ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
ตอนที่๔โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร

สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ชง
- ครูให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่มักเขียนผิดจากเรื่อง โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลคนละ ๕ คำ พร้อมอธิบายเหตุผลที่ตนเองมักเขียนผิด
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มักเขียนผิดตามคำบอกจำนวน ๒๐  คำ
- ครูเฉลย จากนั้นวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
 ใช้
นักเรียนนำคำศัพท์มาแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างน้อย ๑๐ คำ
เชื่อม
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิจารณ์ผลงานของเพื่อนนักเรียนร่วมกันอีกครั้ง

ชง
ครูติดบัตรคำบนกระดาน และให้นักเรียนเลือกเขียนคำที่ถูกต้องลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
เชื่อม
- ครูเฉลยคำที่เขียนถูกต้อง จากนั้นวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- นักเรียนศึกษาเรื่องคำที่มักเขียนผิด
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มักเขียนผิดร่วมกันอีกครั้ง
ใช้
- นักเรียนทำใบงาน


- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การเขียนแต่งประโยคจากคำที่มักเขียนผิด
- ใบงาน
ความรู้ :สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล   
 และสาระสำคัญชัดเจน 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายเกี่ยวกับคำที่มักเขียนผิดในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลศึกษาเรื่องคำที่มักเขียนผิด
 คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ลองให้พี่ๆม.1 ยกตัวอย่างคำที่ตนเองมักเขียนผิดว่าเป็นคำไหนบ้าง และร่วมกันวิเคราะห์ว่าทำไมเราจึงมักเขียนคำนี้ผิดอยู่บ่อยๆ ส่วนมากคำตอบที่ได้คือ ติดภาษาพูด แล้วนำคำนั้นมาเขียนเลย รวมทั้งคำที่มักพิมพ์คุยกับเพื่อนๆทางเฟสบุ๊ค ประหยัดคำฯลฯ นอกจากนั้นพี่ๆก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมดีมากค่ะ สามารถบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
    ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำใบงานส่งได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

    ตอบลบ