เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้   รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆได้   มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดีWeek

Input

Process

Output

Outcome
 ๑

๑๔ ๑๖
..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- คาดเดาเรื่อง

Key  Question
ทำไมโจนาธานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง ?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน


สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล

เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- คาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือโดยการวาดภาพ 
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล ตอนที่๑โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร

สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน
ชง
นักเรียนแต่ละคนหาคำศัพท์และศึกษาความหมายของคำจากเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล ให้ได้มากที่สุด แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดงาน 
เชื่อม
- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่หาได้นั้นมาแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ  พร้อมกับวาดภาพประกอบให้สวยงาม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอเรื่องที่แต่ง
-  วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องกับความหมายของงานเขียนหรือไม่

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การวาดภาพประกอบเรื่อง
- สมุดบันทึกคำศัพท์และหาความหมาย
- การแต่งประโยค โดยเลือกคำศัพท์จากเรื่องที่อ่าน ( งานเขียนแต่งเรื่องใหม่)

ความรู้ :สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆได้ ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆ และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ให้พี่ๆ ม.1 คาดเดาเรื่องกันค่ะว่า เรื่องโจนาธานลิฟวังตัน:นางนวล น่าจะเป็นเรื่องราวอย่างไร จากนั้นพี่ๆ ม.1 แต่ละคนก็ต่างเขียนเรื่องราวตามความสนใจของตนเอง แล้วเราก็มานั่งล้อมวง ร่วมรับฟังเรื่องราวของแต่ละคนที่เขียนถึงโจนาธานลิฟวังตัน:นางนวล ซึ่งพี่ๆ ก็สามารถเขียนเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
    นอกจากนั้นพี่ๆก็ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมดีมากค่ะ

    ตอบลบ