เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week3          เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอธิบายและใช้คำซ้ำคำซ้อนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๖ ๓๐
..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- คำซ้ำคำซ้อน  ( ต่อ)

Key  Question
คำซ้ำคำซ้อนมีความสำคัญอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุดเชื่อม
ทบทวนเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม
 ชง
 ครูเขียนประโยคบนกระดาน และให้นักเรียนบอกว่าข้อความบนกระดานมีคำใดที่เป็นคำซ้ำหรือคำซ้อน( ๑๐ ประโยค )
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันอธิบายคำที่เป็นคำซ้ำหรือคำซ้อน
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ครูให้นักเรียนศึกษาหลักการเขียนคำซ้ำและคำซ้อน รวมทั้งความสำคัญ
ใช้
ให้นักเรียนจับคู่ศึกษาหลักการเขียนคำซ้ำและคำซ้อน รวมทั้งความสำคัญลงในสมุดบันทึกและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ( รายงาน  การ์ตูน เกม ฯลฯ )ที่น่าสนใจและให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
ใช้
นักเรียนทำใบงาน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้ง- การแสดงความคิดเห็นและศึกษาหลักการเขียนคำซ้ำและคำซ้อน
- การนำเสนอเรื่องคำซ้ำคำซ้อนในรูปแบบต่างๆ ( รายงาน  การ์ตูน เกม ฯลฯ ) ให้คนอื่นรับทราบได้
- การทำใบงาน

ความรู้ : อธิบายลักษณะของคำซ้ำคำซ้อน รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำซ้ำคำซ้อนและอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ( รายงาน  การ์ตูน เกม ฯลฯ ) ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ๆ สามารถอธิบายและใช้คำซ้ำคำซ้อนจากใบงานที่แจกให้ได้ มีความตั้งใจในการทำกิจกรรม ร่วมมือกันทำงานดีมากค่ะ

    ตอบลบ