เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week6เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome
๑๖ ๒๐
มิ..
 ๒๕๕๗

โจทย์ :
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- เครื่องหมายวรรคตอน
Key  Questions
 เครื่องหมายวรรคตอนมีความสำคัญในงานเขียนอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ประโยคต่างๆ


Show and Share : การเขียนแต่งประโยคจากคำหรือประโยคที่ชอบในเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด

เชื่อม
ทบทวนเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล  ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว และร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของ
โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลว่าเป็นอย่างไร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนชอบคำไหน หรือประโยคจากเรื่องะไรนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล  ตอนที่อ่านผ่านมาแล้วบ้าง ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำหรือประโยคที่ชอบ โดยครูจะช่วยเขียนคำที่นักเรียนชอบนั้นไว้บนกระดาน
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอคำหรือประโยคที่ชอบนั้นว่ามีความหมายกับตนเองอย่างไร
ใช้
- ครูให้นักเรียนเลือกคำหรือประโยคที่ชอบ จากที่ครูช่วยเขียนไว้บนกระดานนั้นมาเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
เชื่อม
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในงานเขียนอีกครั้ง
ชง
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนกับประโยค
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายเหตุผลการเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคต่างๆ
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- นักเรียนศึกษาเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนการ์ตูนช่องโดยเลือกเครื่องหมายวรรคตอนมาใช้อย่างน้อย ๕ เครื่องหมายตามความสนใจ
เชื่อม    
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน

- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
 - การวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
- การ์ตูนช่อง


ความรู้ :สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในงานเขียนต่างๆได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ม.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลได้ รวมทั้งวิเคราะห์และนำเสนอคำหรือประโยคที่ชอบในเรื่องโรนาธาน ลิฟวิงตัน : นางนวลนั้นว่ามีความหมายกับตนเองอย่างไร ซึ่งพี่ๆสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เพราะการสื่อสารนั้นสำคัญค่ะ

    ตอบลบ