เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week11


เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถผลิตงานเขียนในรูปแบบของบทกวีได้มีนิสัยรักการอ่าน และการเขียน  

Week

Input

Process

Output

Outcome
๑๑

๒๑ - ๒๕
 ..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ตอน ทำไมคุณไม่ขึ้นรถไฟ
- บทกวี


Key  Question
- นักเรียนถอดความหมายจากเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเข้าใจว่าอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share :  การนำเสนอบทกวีที่ตนเองแต่ง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ทำไมคุณไม่ขึ้นรถไฟ
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวี ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว
 ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวีตอน ทำไมคุณไม่ขึ้นรถไฟโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร

สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบภาพวาดประกอบเรื่องและเขียนข้อคิดที่ได้
ชง
- ครูอ่านบทกวีและให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียน
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- นักเรียนร่วมวิเคราะห์หลักการแต่งเรื่องราวจากเรื่องที่ครูอ่านว่าเป็นอย่างไร
- นักเรียนศึกษาเรื่องการแต่งบทกวี
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการแต่งบทกวี
 ใช้
นักเรียนเขียนบทกวีเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ พร้อมกับวาดภาพประกอบให้สวยงาม
เชื่อม 
นักเรียนนำเสนอผลงาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิจารณ์งานเขียนบทกวีของแต่ละคน

- การแสดงความคิดเห็นและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- ภาพวาดประกอบเรื่อง
- การเขียนบทกวี
ความรู้ : สามารถผลิตงานเขียนในรูปแบบของบทกวีได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับการแต่งบทกวีแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลศึกษาเรื่องการแต่งบทกวี
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่.1 ได้ฝึกเขียนบทกวีในรูปแบบของตนเอง และร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีของเพื่อนๆแต่ละคน บางคนสามารถใช้คำที่หลากหลายเห็นภาพ สื่อความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ หลายคนยังต้องพัฒนาฝึกฝน เพื่อที่จะสามารถใช้และสร้างคลังคำศัพท์ของตนเองให้มีทักษะมากขึ้น แต่พี่ๆม.1 ทุกคนก็มีความพยายามในการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันดีมากค่ะ

    ตอบลบ