เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week2เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถเข้าใจความหมายของวรรณกรรม  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล สามารถอธิบาย เกี่ยวกับหลักการสร้างคำ (คำมูล คำประสม คำซ้ำและคำซ้อน)ได้มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๙ ๒๓
..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
หลักการสร้างคำ
(คำมูล คำประสม คำซ้ำและคำซ้อน)

Key  Question
โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลแตกต่างจากนกนางนวลอื่นๆอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- อินเทอร์เน็ต
เชื่อม
ทบทวนเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยนักเรียนร่วมกันเล่าเรื่องย้อนกลับ
 ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล ตอนที่ ๒โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนวาดการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
 ชง
เล่นเกมจับคู่บัตรคำ ( คำมูล คำประสม)
 เชื่อม
 -นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของคำ และความหมาย(บัตรคำ)ที่ได้
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสร้างคำ( คำมูล คำประสม)
ชง
ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำศัพท์ จากเรื่องเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล ตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว
คนละ ๑๐ คำแล้วเขียนบันทึกลงในสมุดงาน  


เชื่อม
- นักเรียนศึกษาและนำเสนอความหมายของคำศัพท์
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ช่วยกันอธิบายความหมายของคำศัพท์นั้นพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายว่าคำศัพท์นั้นเป็นคำประสมหรือไม่ อย่างไร
ใช้
 นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำประสม และสรุปข้อมูลเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ Mind Mapping
เชื่อม
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอ
จำนวน ๕ คู่
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเล่าเรื่องย้อนกลับ
- การวาดการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสร้างคำ ( คำมูลและคำประสม)
- Mind Mapping คำประสม

ความรู้ :สามารถอธิบาย   เกี่ยวกับหลักการสร้างคำ (คำมูล คำประสม) 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ๆม.1 สามารถพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และตั้งใจทำกิจกรรมดีมาก รู้จักการทำงานร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ