เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล  และสาระสำคัญชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์คำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่นได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome
๓๐ มิ..
-
๔ ก..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- คำไทยแท้กับคำที่มาจากต่างประเทศ

Key  Question
-  ฝึกฝืน เพื่อฝึกฝนเป็นอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ครูแจกให้ว่าเป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น

Show and Share :  ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลนักเรียนคิดว่าใครในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีลักษณะการคิดคล้ายกับโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
Mind Mapping:สรุปเรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น

ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- โจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บัตรคำ
เชื่อม
ทบทวนเรื่องโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล โดยการเล่าเรื่องย้อนกลับ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าใครในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีลักษณะการคิดคล้ายกับโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลบ้าง ?”
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเลือกบุคคลที่ตนเองคิดว่ามีลักษณะเหมือนกับกับโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวลลงในสมุด พร้อมกับเขียนเหตุผลประกอบ
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลที่แต่ละคนเลือกเขียนมา
ชง
 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกันและให้นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ครูแจกให้ว่าเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่น

เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่นและสรุปเป็นMind Mapping
 ใช้
นักเรียนละคู่ออกแบบใบงานเรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น  และแลกเปลี่ยนกันทำใบงานกับเพื่อนคู่อื่นๆ


- การแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลนักเรียนคิดว่าใครในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีลักษณะการคิดคล้ายกับโจนาธาน ลิฟวิงตัน นางนวล
- การจัดหมวดหมู่คำศัพท์คำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่น
- Mind Mapping สรุปเรื่องคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่น
- ใบงาน ( นักเรียนออกแบบเอง)
ความรู้ :สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจนรวมทั้งวิเคราะห์คำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่นได้ 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับคำคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่นได้ 

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลศึกษาเรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่นคุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูให้โจทย์ว่า :นักเรียนคิดว่าใครในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีลักษณะการคิดคล้ายกับโจนาธาน ลิฟวิงตัน :นางนวล ซึ่งพี่ๆก็สามารถให้เหตุผลในการเลือกบุคคลที่ตนเองคิดว่ามีลักษณะที่ใช้ชีวิตในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ตัวอย่างบุคคลที่พี่ๆม.1 เลือกมีดังนี้ค่ะ
    ในหลวง : ในหลวงทรงทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศ ทรงมีความคิดที่ดี คิดเพื่อประชาชน สอนให้ทุกคนเป็นคนดี หนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมค่ะ ( อ้อแอ้)
    ครูใหญ่: ครูใหญ่มีความคิดแปลกใหม่ ทำเพื่อเด็กๆ ทำให้หนูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ทำให้หนูคิดอะไรได้กว้างขึ้น ครูใหญ่มีความรู้มาก มีความเป็นผู้นำ (อุ้มจุ้ย)
    กาลิเลโอ กาลิเลอี : .ในอดีต คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลาง และดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เล็กกว่าโลก แต่กาลิเลโอที่คิดต่างว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะและใหญ่กว่าโลก (ออดี้)

    ตอบลบ